Vùng sản xuất chè sạch của công ty Hadico tại Lương Mỹ và Sông Đà

Vùng trồng chè sạch của công ty HADICO: